tính toán hiệu quả kinh tế, tài chính dự án Gold Tower

tính toán hiệu quả kinh tế, tài chính dự án Gold Tower này. Nó được dự án Gold Tower thiết lập từ năm 2003 nên việc xác định số liệu đầu vào: Tổng mức đầu tư, các khoản chi phí trực tiếp, chi phí khác, thuế – thuế suất… khác nhiều so với quy định hiện hành. Nhưng các bảng tính các chỉ tiêu kinh tế, tài chính phía sau vẫn còn có giá trị và có thể tham khảo được.
dự án Gold Tower dự định sửa sang lại rồi đưa lên chia sẻ với mọi người, nhưng chẳng biết đến bao giờ. Cứ đưa lên để cùng mọi người thảo luận. Mà tìm được cái đã lỗi thời, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành cũng giúp chúng ta hiểu hơn về quy trình tính toán, phân tích Hiệu quả kinh tế, tài chính của dự án.
Theo TA, các lợi ích có thể đạt được từ các file này:
– Nghiên cứu tổng thể, khá đầy đủ và có quy trình việc thiết lập, tổ chức số liệu, bảng biểu để phân tích, tính toán hiệu quả kinh tế, tài chính dự án.
– Sinh viên KTXD làm đồ án tốt nghiệp về dự án đầu tư rút ngắn được rất nhiều thời gian (sửa sang lại cho phù hợp với quy định hiện hành nhé).
– Chúng ta sẽ sử dụng file này để thảo luận, tìm hiểu về vấn đề ở lớp Lập và đánh giá dự án đầu tư.

1- Tại sheet NPV – IRR của bảng phân tích dự án, Bác Thế Anh ẩn công thức hay sao mình không nhìn thấy để đọc dể hiểu hơn về cách làm của Bác. Bác Thế anh giúp mình ghi lại công thức tính excel cho các chỉ tiêu: NPV, IRR và BCR.

2- Tại sheet phân tích độ nhạy của dự án đầu tư, Bác chỉ đưa ra các chỉ tiêu để phân tích độ nhạy nhưng không có giá trị tham chiếu cho các cột có giá trị thay đổi như : IRR và NPV khi một trong các chỉ tiêu trên thay đổi.

3- Tại sao tuổi thọ của dự án là 30 năm, thời gian khấu hao là 30 năm nhưng năm thứ 30 phải đầu tư thay thế hả.

Add Comment